Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoASD SYSTEMS SP. Z O.O. otrzymał dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
na realizację projektu w ramach III Osi Priorytetowej: Konkurencyjność MŚP
Działania 3.2. Innowacje w MŚP
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.00-24-0151/16-00

Tytuł Projektu:
Rozwój firmy poprzez zakup i wdrożenie aplikacji do obsługi systemów dystrybucji wewnątrzzakładowej.

Kwota inwestycji ogółem: 1 408 350,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 145 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 515 000,00 PLN
Okres realizacji: III 2016 – XI 2017

Cel projektu: Przedmiotem zrealizowanego projektu nakierowanego na rozwój firmy jest wdrożenie nowych rozwiązań oraz usprawnienie i unowocześnienie już istniejących dzięki zakupowi aplikacji umożliwiających obsługę systemów dystrybucji wewnątrzzakładowej wykorzystujących automaty dystrybuujące oraz zarządzanie całym procesem dystrybucji w sposób prosty i kompleksowy.
Nowe aplikacje pozwolą na uzyskanie innowacyjnych produktów: automatu D540, automatu D810 oraz skrytkomatu L40 konkurencyjnych na rynku światowym.